trueash: (Default)
trueash ([personal profile] trueash) wrote2016-12-11 11:15 am

Долаючи меншовартість

"Нічівоніміняіцца", блеать?

Originally posted by [livejournal.com profile] auburn_daddy at Долаючи меншовартість
Вимірюють все. Вимірюють і таке: Brand Finance опублікував щорічний звіт про найдорожчі національні бренди в світі
- Nation Brands 2016.


НАЦІОНАЛЬНІ БРЕНДИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ НАЙШВИДШЕПро Україну:ТОП-20 НАЙДОРОЖЧИХ БРЕНДІВ КРАЇН СВІТУ(Вартість бренду "Росія" суттєво зменшилася на 74 млрд доларів (-9%), хоча формально вона поліпшила тогорічний показник, змінівши місце з 18 на 17.)

Завантажити звіт Nation Brands 2016 можна тут.

І ще - «В сучасних умовах глобального ринку, бренд країни є одним з найважливіших активів держави – саме він стимулює приплив інвестицій, нарощує експорт та принаджує туристів. Результати цьогорічного звіту Brand Finance Nation Brands демонструють ті переваги, які може надати державі сильний національний бренд, а також загрози, що можуть виникнути на цьому шляху. Уряду і бізнесу треба вчиняти всі дії для того, щоби забезпечити стратегію сталого розвитку бренду своєї краіни, що в свою чергу надасть можливість досягати максимальної вигоди та вдало виходити з кризових ситуацій. ». © David Haigh, CEO Brand Finance

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.